ویدئوهای آموزشی MATLAB

جلسه 1 - آموزش Matlab - مقدمه

جلسه 2 - آموزش Matlab - آموزش نصب برنامه

جلسه 3 - آموزش Matlab - آشنایی با محیط نرم افزار

جلسه 4 - آموزش Matlab - آشنایی با پنجره Command

جلسه 5 - آموزش Matlab - آشنایی با پنجره Command History

جلسه 6 - آموزش Matlab - آشنایی با پنجره Varible Editor

جلسه 7 - آموزش Matlab - تعریف کردن متغیر و ماتریس

جلسه 8 - آموزش Matlab - آدرس دهی در ماتریس ها

جلسه 9 - آموزش Matlab -عملگر ها در Matlab

جلسه 10 - آموزش Matlab -انجام چهار عمل اصلی بر روی ماتریس ها

جلسه 11 - آموزش Matlab - قواعد تعریف متغیر در Matlab

جلسه 12 - آموزش Matlab - انجام اعمال اصلی به صورت درایه به درایه

جلسه 13 - آموزش Matlab - به کار بردن عملگر های شرطی

جلسه 14 - آموزش Matlab - پارامتر های اولیه

جلسه 15 - آموزش Matlab -آشنایی با دستور Disp

جلسه 16 - آموزش Matlab - آشنایی با دستور Input

جلسه 17 - آموزش Matlab - آشنایی با آرایه های خاص

جلسه 18 - آموزش Matlab - برخی از دستورات پر کاربرد در جبر ماتریسی

جلسه 19 - آموزش Matlab - آشنایی با m-file

جلسه 20 - آموزش Matlab - آشنایی با m-file

جلسه 21 - آموزش Matlab -آشنایی با function

جلسه 22 - آموزش Matlab - بدست آوردن میانگین