PLC LP32I/OD4I/OA

plc قابل پروگرام توسط نرم افزار لب ویو Labview

دارای 16 ورودی و 16 خروجی دیجیتال و 4 ورودی آنالوگ

دارای پورت CAN- RS485-WIFI-LAN-GSM-GPRS-GPS-USB

توجه این محصولDAQ نیست یک plc برنامه پذیر میباشد.این محصول میتواند یک GSM-GPRS قابل برنامه ریزی باشد.


000.000 تومان

PLC LP32I/OD3I/OA

plc قابل پروگرام توسط نرم افزار لب ویو Labview

دارای 16 ورودی و 16 خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ1 خروجی آنالوگ

دارای پورت CAN- RS485-WIFI-LAN-GSM-GPRS -GPS-USB

توجه این محصولDAQ نیست یک plc برنامه پذیر میباشد.این محصول میتواند یک GSM-GPRS قابل برنامه ریزی باشد.

000.000 تومان

PLC LP32I/OD4I/OA

plc قابل پروگرام توسط نرم افزار لب ویو Labview

دارای 16 ورودی و 16 خروجی دیجیتال و 4 خروجی آنالوگ

دارای پورت CAN- RS485-WIFI-LAN-GSM-GPRS-GPS-USB

توجه این محصولDAQ نیست یک plc برنامه پذیر میباشد.این محصول میتواند یک GSM-GPRS قابل برنامه ریزی باشد.


000.000 تومان