مدل : Remote I/O Modbus

• دارای 16 ورودی دیجیتال

• دارای 16 خروجی دیجیتال

• دارای 1 ورودی آنالوگ4-20ma

• دارای 1 ورودی آنالوگPT100

• دارای 1 خروجی آنالوگ 4-20ma


قیمت:000.000 تومان

 
 


• دارای 16 ورودی دیجیتال

• دارای 16 خروجی دیجیتال

• دارای 1 ورودی آنالوگ4-20ma

• دارای 1 ورودی آنالوگPT100

• دارای 1 خروجی آنالوگ 4-20ma

 

 

به زودی

 

 

به زودی

 

به زودی

 

 

 

به زودی

به زودی