مدل : PLC MITSUBISHI

• دارای 16 ورودی دیجیتال
• دارای 16 خروجی دیجیتال

• دارای 2 ورودی آنالوگ

• دارای 1 خروجی آنالوگ

قیمت:000.000 تومان

 
 


• دارای 16 ورودی دیجیتال
• دارای 16 خروجی دیجیتال

• دارای 2 ورودی آنالوگ4-20ma

• دارای 1 خروجی آنالوگ 4-20ma


 

 

به زودی

 

 

به زودی

 

به زودی

 

 

 

به زودی

به زودی