مدل : GSM/GPRS 2120

• دارای - ورودی دیجیتال
• دارای - خروجی دیجیتال
• دارای - ورودی آنالوگ
• دارای - خروجی آنالوگ

قیمت: 00.000 تومان