آموزش WINCC

بزودی با توضیحات

مقدماتی

1.Systemoverview WinCC

1.شناخت کلی از WinCC

2.Create new project (Control Center)

2.ایجاد یک پروژه جدید  

3.PLC link (Control Center),

3.ارتباط با  PLC  

4.Tagsimulation

4.شبیه سازی تگها  

5.Graphic pictures (Graphics Designer)

5.کار با محیط نرم افزار طراحی تصاویر

6.Passwordprotection (User Administrator)

6.ایجاد کاربران مختلف و تعریف کلمه عبور

7.Presentation and archiving alarms/events, (Alarm Logging)

.7نمایش و ثبت خطاها و رخدادها پروسه  

8.Measured value display, Process value archive (Tag Logging)

8.نمایش و ثبت مقادیر پروسه

 

پیشرفته

1.User Archive

1.آرشیو های کاربردی فرایند تولید

 

2.Reports on printer (Report Designer) User Archive

2.گزارش گیری روی چاپگر

3.Actions (in the background) (Global Script)

3.برنامه نویسی توابع و رویدادهای عمومی و پس زمینه

 

4.Use of Windows-Standard Interfaces

4.استفاده از رابطهای استاندارد Windows

 

5.User openess API

5.استفاده از توابع  آماده Windows

 

6. Optionen and Add-ons

6.گزینه ها و نرم افزارهای قابل اضافه در WinCC