آموزش Profibus

توضیحات

1.     Communication Techniques Used in Automation Engineering

شيوه‌ های ارتباطات با استفاده از مهندسی اتوماسيون

2.     Technology of Profibus

فناوری Profibus

3.    Transmission media for Profibus

واسطه‌های انتقال برای‌ Profibus

4.    Testing Copper Bus Cables using the BT200

ازمايش گذرگاه‌ كابل‌ مسي‌ با استفاده از‌ BT200

5.    Configuration of a CPU as a Profibus DP Master

پيكر بندی CPU به عنوان Profibus DP Master

6.    Profibus DP Slaves

 شناخت Profibus DP Slaves

7.    Troubleshooting in a Profibus DP System

عيب يابى سيستمهای Profibus DP

8.    Extended Functions of Profibus

توابع‌ توسعه‌ داده شده Profibus

9.    Configuration of a Profibus DP/DP Coupler

پيكر بندي دو شبکه Profibus از طریق رابط DP/DP

10.  Configuration of Intelligent Slaves and Slave to Slave Communication

پيكر بندی Slaves  هوشمند و ارتباط دو Slave

11.  Configuration of a CP342-5 as a DP slave and DP Master

پيكر بندی کارتCP342-5  به صورت Slave و Master

12.  Data Communication with Profibus using S7 Connections and FDL Connections

انتقال داده ها با Profibus از طریق اتصال لایه FDL