آموزش PLC S7 مقدماتی

توضیحات مقدماتی

1.    The SIMATIC S7 System Family

آشنایی کلی با اتوماسیون زیمنس   

2.    The SIMATIC Manager

شناخت کلی مجموعه نرم افزارها   

3.    Training Units

آشنایی با یونیتهای آموزشی   

4.    Hardware Configuration

شناخت مدلهای PLC و پیکربندی سخت افزار  

5.    Editing Blocks

نحوه ویرایش یک بلوک برنامه

6.    Binary Operations

دستورالعملهای منطقی

7.    Digital Operations

دستورالعملهای عددی و محاسباتی

8.    Symbols

نام گذاری المانهای استفاده شده در برنامه

9.    Test Functions

توابع و روشهای تست

10.  Data Storage in Data Blocks

ذخیره مقادیردر بلوکهای داده ها

11.  Functions and Function Blocks

ویرایش بلوکهای توابع و توابع همراه داده ها  

12.  Troubleshooting

روشهای عیب یابی و رفع عیب

13.  Organization Blocks

بلوکهای اجرایی سیستم عامل

14.  Analog Value Processing

پردازش سیگنالهای آنالوگ

15.  Documenting, Archiving, Saving

ایجاد و ذخیره مدارک و برنامه های PLC    

16.  Communication via MPI

ارتباطات و انتقال داده ها از طریق شبکه MPI