آموزش PC S7 پیشرفته

توضیحات

1.    Components of the PCS7 system - Hardware

PCS7 اجزاء‌ سخت افزاری سيستم

2. SIMATIC Manager - Description of tool-kit - Building an application       

توصيف‌ ابزارهای نرم افزار برای ساخت پروژه كاربردی

3. Continuous Control – CFC   

کنترل پيوسته با CFC

4. Structured Control Language – SCL      

زبان‌ برنامه نویسی ساخت يافته SCL

5. Sequential Control – SFC     

كنترل‌ ترتيبي‌  SCF

6.    Operator Station – OS (WinCC HMI)

واحد نظارت و کنترل اپراتوری با WinCC HMI

7.    Alarming

تعریف و ایجاد آلارمها

8.    Trending

تعریف و ایجاد نمودارها

9.    System failure/recovery

خرابي سيستم و بازيابى آن

10.  Typical project development

ايجاد و توسعه یک پروژه نمونه

11.  Implementation of solutions

راه حلهای اجرا و راه اندازي  یک پروژه