آموزش ASI

توضیحات

1.Introduction to ASi systems including references to V2.0, V2.1 and V3.0 methods of communication

1.مقدمه ای برسیستمهای  ASiروش‌های ارتباطی آن

2.Installation of ASi systems

2.نصب یک سیستم  ASi

3.Application of ASi systems

3.کاربردهای سیستمهای  ASi

4.Equipment available to use on ASi systems

4.تجهيزات موجود برای استفاده‌ در سیستمهای  ASi

5.Configuration of ASi network using hand-held programmer

5.پيكر بندي شبكه‌ ASi با استفاده‌ از برنامه‌ ريز دستى

6.Configuration of ASi Master/Slave equipment on S7 PLC systems

6.پيكر بندي شبكه ASi با استفاده‌ از تجهيزات S7 PLC

7.Interfacing the ASi network to a Profibus network using DP/AS-i Link20E

7.ارتباط شبكه های ‌ASi و Profibus با استفاده‌ از DP/AS-i

8.Fault finding and diagnostics using the hand-held programmer

8.تشخيص‌ و عيب یابی با استفاده‌ از برنامه‌ ريز دستى

9.Fault finding and diagnostics using Step7

9.عيب یابی با استفاده‌ از نرم‌افزار Step7

10.Diagnostics using ASi Analyser software

10.عيب یابی با استفاده‌ از نرم‌افزار آناليزر

11.Integration of binary and analogue signals in S7 PLC’s

11.يكپارچه سازي سيگنالهای باينري و آنالوگ در S7 PLC

1 2 .Configuration of network using DP/AS-i Link Advanced

12.پيكر بندي شبكه ‌ با استفاده‌ از DP/AS-i  ‌ پيشرفته‌

1 3 . Web browser configuration and diagnostics for the DP/AS-i Link Advanced

13.پيكر بندي و عيب یابی ازطریق مرورگر وب ‌برای DP/AS-i  ‌ پيشرفته‌