آموزش Industrial Ethernet

بزودی با توضیحات

 

 Introduction to Simatic Net – Industrial Ethernet

1. مقدمه ای برشبکه اترنت صنعتی زیمنس

2. Network Components and Installation Guidelines

2. اجزاء شبکه و راهنمایی نصب

3. Overview of Industrial Twisted Pair Networks

3. شناخت کلی شبکه های  Twisted Pair

4. Industrial Twisted Pair Network Components

4. اجزاء شبکه Twisted Pair

5. Communications Processors

5. پردازنده های ارتباطی

6. TCP/IP Protocol    

6. شناخت پروتکل TCP/IP

7. Network/Project Variants

7. پروژه های گوناگون شبکه 

8. Project Planning and Configuration of the Ethernet CP

8. طراحی پروژه وتنظیمات کارت ارتباطی  شبکه  

9. Data Communication with ISO-on-TCP

9. انتقال داده ها از طریق پروتکلISO-on-TCP  

9. Data Communication TCP/IP

9. انتقال داده ها از طریق پروتکل TCP/IP  

10. NCM S7 Ethernet Diagnostics

10. عیب یابی شبکه با استفاده از نرم افزار NCM

11. Information Security in Industrial Communications        

11. امنیت اتنقال اطلاعات در ارتباطات صنعتی

12. Industrial Wireless LAN

12. شبکه های بدون سیم صنعتی

13. Tools for Bus Analysis and Troubleshooting

14. عیب یابی با استفاده از ابزارهای آنالیز شبکه